3 Contoh Nulis Sajak Basa Sunda (Karangan Rita Sri Rahayu, Haris Setiadi)Conto Nulis Sajak. Materi pangajaran basa Sunda nu ayeuna simkuring bahas nyaeta "Conto nulis sajak". Pek ku hidep titenan conto nulis sajak di handap ieu.

Conto Nulis Sajak


Sajak nyaeta karya sastra nu umum tiasa di bentenkeun janten tilu : puisi, prosa, jeung drama. Sacara etimologis istilah sajak asalna tinu basa Yunani nyaeta "Proesis". Nu hartosna ngabangun, ngabentuk, atanapi ngajieun. Dinu pangajaran ayeuna hidep bakal di piwarang ngadamel sajak teras hidep kedah macakeun sajak nu kenging ngadamel hidep di payuneun kelas.


Samemeh hidep prak ngarang sajak, titenan heula conto sajak ieu di handap.


 Macet
Jalan raya dilegaan
Kandaraan ngalobaan
Jalan raya dipanjangan
Kandaraan beuki panjang
Klakson teu kendat-kendat disarada
Di toko dealer

Kandaraan masih ngajajar
Pikeun minuhan jalan

Karangan : Rita Sri Rahayu
Tina Mangle alit No.515        Basa Sunda
Deudeuh teuing basa indung
Deudeuh teuing basa kuring
Arang langka diucapkeun
Jauh ka dipulasar

Kiri-kanan, inih-ituh
Depan belakang, apah-kenapah
Kapan ieu lembur kuring
Basa Sunda dadamparna

Na'bet ngahaja teu dipake
Jiga nu rek dipopohokeun
Jiga-jiga arek musnah
Deudeuh teuing, nyaah teuing

Hayu urang babarengan
Piara basa nu urang
Malar jaga tetep wangi
Di tanah karuhun urang

 Karangan : Haris Setiadi
Tina Mangle alit No. 210

Komentar

Postingan populer dari blog ini

5 Contoh Kalimat Efektif Kelogisan dan Kesepadanan Lengkap

Pengertian, Ciri Ciri, Praktik, Bentuk, dan Tingkatan Partisipasi Politik

Pengertian Model Pendidikan Gerak